«TV Commerce» ЖШС-ның бас директордың
2017 жылғы №_____________бұйрығымен бекітіліп,
1 қаңтар 2018 жылы күшіне енгізіледі


Жерсеріктік телевизиясын тарату қызметтерін көрсету туралы
ШАРТ
(жеке тұлғалар үшін)

«ТОО TV Commerce» ЖШС (БИН 170540013042, заңды мекен-жайы: 050059, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 5 үй, № 192 тұрғын емес үй жайлары) Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабы 5-тармағына сәйкес, жеке тұлғалардың атына жария шарт-оферта (ұсыныс) болып табылатын, жерсеріктік телевизиясын хабарларын тарату қызметтерін көрсету туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жариялайды.

Осы Шартты іс-әрекетке қабілетті, Қазақстан Республикасының аумағында тұратын, осы Шарттың барлық талаптарын толық көлемде және бірін қалдырмай қабылдау арқылы, жерсеріктік телевизиясының хабарларын тарату қызметтерін алуға ниетті кез келген жеке тұлға құптай алады.1. Терминдер және анықтамалар

Оператор –Жерсеріктік телевизия хабарларын тарату қызметтерін ұсынатын «TV Commerce» ЖШС.
Абонент – Қазақстан Республикасында тұратын, Құптау арқылы Оператормен осы Шартқа тұрған, Шартта белгіленген Қызметтерді алуға құқық алған іс-әрекетке қабілетті жеке тұлға.
Шартты құптау – жеке тұлғаның Тіркеу картасын толтырып, қол қоюы, бұл аталған тұлғаның осы Шарттың барлық талаптарын толық көлемде, бірін қалдырмай қабылдағанын растайды.
Тіркеу қағазы – Оператор анықтаған үлгіде жасалған, шартты құптау мақсатымен Абонент толтырып, қол қойған ақпараттық парақ.
Қызметтер – Оператордың Қазақстан Республикасы аумағында «tvcom» және «Отау ТВ» сауда маркасымен көрсететін жерсеріктік телевизия хабарларын таратудың өтеулі қызметтері.
Топтама – Абонентке бірыңғай Қызметпен ұсынылатын телеарналар жиынтығы.
Ақылы топтама – Абонентке осы Шарттың талаптарына және Оператордың қолданыстағы тарифтеріне сәйкес төлем жасаған жағдайда ұсынылатын топтама.
Жабдық – техникалық және бағдарламалық құралдардың жиынтығы, оның ішінде Абонентте қондырылған, Қызметтерді пайдалануға мүмкіндік беретін Қолжетімділік картасы мен жерсеріктік қабылдағыш (ресивер).
Қолжетімділік картасы – Абонентті сәйкестендіруге мүмкіндік беретін және оған Қызметке қолжетімділік мүмкіндігін қамтамасыз ететін, ішіне енгізілген микропроцессоры бар, тек қана Жабдықпен бірге қолданылатын пластик смарт-карта.
Қызметті активтеу – Абоненттің Қызметке қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін Жүйеде Оператор жүргізетін іс-шаралар.
Қызметті деактивтеу – Қызметті активтеуге кері үдерістер.
Оператор жүйесі – Абонентке Қызметтерге қолжетімділікті, көрсетілген Қызметтерді есепке алуды және көрсетілген Қызметтерге есептеулер жүргізуді қамтамасыз ететін, Оператордың техникалық және бағдарламалық құралдар жиынтығы.
Абоненттің дербесшоты – Абоненттің Оператор Жүйесіндегі жеке шоты, онда Қызметтер төлеміне түсімдер мен ақшаның шығындалуы көрініп тұрады. Жазылым – Абонент ақшасын төлеп қойған Қызмет.
Абоненттік төлем – Күнтізбелік айға Қызмет құны.
Тариф – белгілі бір уақыт аралығына Қызмет құны.
Төлем жүргізу күні – Оператордың банктік шотына ақша немесе төлем жүйелерінен Абоненттің төлем жүргізгені туралы ақпараттар келіп түскен күн.
Күнтізбелік ай – айдың бірінші күнінен бастап соңғы күнін қоса есептегендегі уақыт кезеңі.
Байланыс орталығы – Абоненттердің жолданымдарын қабылдау және өңдеу бойынша Оператордың орталықтандырылған қызметі.
Сайтwww.tv-com.kz мекенжайы бойынша Оператордың Интернет желісінде web-сайты, онда Осы Шарттың мәтіні, Тарифтер туралы ақпараттар, Топтамалар құрамы, Қызметтер төлемінің тәртібі мен тәсілдері және Қызметтер туралы басқа да ақпараттар орналасқан.
Дилер – Абоненттерге тиісті Жабдықты сату, оны орнату, күйге келтіру, техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге Оператормен шарт жасасқан заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер.
Дербес деректер - Оператор Абонентке қатысты мәліметтерді электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық тасығышта тіркеуі мүмкін, оның ішінде: (1) Тегі, Аты және әкесінің аты (бар болса) және (2) туған күні, айы және жылы, және (3) туған жері және (4) жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) - тек Қазақстан Республикасының азаматтары және (немесе) азаматтығы жоқ адамдар үшін және (5) берген орган, берілген күні және қолданылу мерзімі, жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы мен нөмірі және (6) тұрғылықты жері және уақытша болатын (тұратын жері бойынша тіркелген мекенжайы туралы мәліметтер), - (7) байланыс деректері, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, ұялы телефонның байланыс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы және (8) осы Шартты орындауға және жасасуға тудыратын кез келген өзге де деректер.

2. Жалпы ережелер
2.1. Осы Шарт талаптарына сәйкес Оператор Абонентке Қызметтер көрсетуге міндеттенеді, ал Абонент оларға уақытында төлем жасауға және осы Шарттың барлық талаптарын сақтауға міндеттенеді.
2.2. Абонентке Қызметтер көрсету Шарт Акцепті (Шарттың құпталуы), Абонентте Жабдық, Дербес шотта ақшасы болған, сондай-ақ Абонент осы Шарттың басқа да талаптарын сақтаған жағдайда жүргізіледі.
2.3. Жабдықты сату, құрастыру, күйге келтіру және техникалық қызмет көрсетуді Дилер өзі мен Абонент арасында шарттық негізде жүргізеді. Дилер Абоненттің Жабдығын құрастыру және күйге келтіру кезінде Абонентті осы Шартта қарастырылған барлық қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді, Абоненттің Тіркеу картасын рәсімдеп, оны Операторға жібереді. Дилерлер туралы ақпарат Сайтта жарияланады, сондай-ақ, Операторға хабарласқанында Абонентке ұсынылады.
2.4. Абонентке тиісті Қызметтер алуға мүмкіндік беретін Қолжетімділік картасы және Абоненттің Жабдығында қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз ету өндірушінің авторлық құқықтарымен қорғалған. Қолжетімділік картасын және бағдарламалық қамтамасыз етуді рұқсатсыз пайдалану, оның ішінде көшірмесін алу, олардың ішіндегі ақпараттарға өзгеріс енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жауапкершілікке алып келеді.
2.5. Абоненттің кінәсінен Қолжетімділік картасы жоғалған немесе бүлінген жағдайда, Абонент бұл туралы Операторды хабардар етуі тиіс. Қолжетімділік картасын ауыстыруды Дилер немесе Оператор ақылы негізде жүргізеді.

2.6. Қолжетімділік картасының, жерсеріктік қабылдағыштың немесе Абоненттің басқа да Жабдығының жұмысқа қабілетсіздігі кезінде Абонент ақшасын төлеген Қызметтерді көрсету бойынша Оператордың міндеттемелері Абоненттен тиісті хабарлама алғанша тоқтатылмайды. Қызметтерді деактивтеу (Абоненттік төлемнің төлем есептеуін тоқтата тұрып) және Қызметтерді одан кейінгі Активтеу (Абоненттік төлемнің төлем есептеуін қайтадан қалпына келтіре отырып) Оператор Шарттың 5.6. тармағына сәйкес, тиісті үлгіде Абонент жіберген хабарлама алған сәттен бастап жүргізіледі.
2.7. Қолжетімділік картасын Оператор Жүйесін жаңғыртумен байланысты, сондай-ақ Оператордың бастамасы бойынша басқа да себептермен ауыстыру қажет болған жағдайда жаңа Қолжетімділік картасы Абонентке өтеусіз беріледі.
2.8. Осы Шартты жасаса отырып, Абонент осы Шартты бекіту, орындау, осы Шарт бойынша Қызметтер көрсету мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылғандай келісім қажет болған жағдайда ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету мақсатында Операторға және/немесе үшінші тұлғаларға қажетті Абоненттің Дербес деректерін Оператордың жинауына, өңдеуіне және пайдалануына келісім береді.

3. Қызмет көрсету және төлем жасау тәртібі
3.1. Қызметтер көрсетудің басталуы жабдықты құрастыру, күйге келтіру күні және Шартты Құптау күні болып табылады. Ақылы Қызметтерді көрсетудің басталуы Оператор Жүйесінде аталған Қызметті Активтеу күні болып табылады, Активтеуді Оператор осы Шарттың 3.2 және 3.3 тармағында көрсетілген талаптарды Абонент орындаған жағдайда Қызметке Төлем төлеу күнінен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.
3.2. Қызметтерді төлеу Оператор белгілеген Тарифтер бойынша Тіркеу картасында көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі. Ақылы топтамаға Жазылымды рәсімдеу үшін Абонент ағымдағы айға (айдың аяғына дейінгі қалған күндер саны есебінен) және таңдалған Топтама атауын көрсете отырып, кезекті Күнтізбелік айға төлемді төлейді. Ағымдағы толық емес айдағы Қызметтер үшін Абоненттік төлем Абоненттік төлемді ағымдағы Күнтізбелік айдың күндер санына бөлумен және Қызметтер көрсетудің нақты күн санына көбейтумен анықталады.Аванстық төлемнің қаншалықты көп мөлшерде болатындығына Оператор шек қоймайды.
3.3. Қызметтерді төлеу кезінде Абоненттің сәйкестендірушісі Дербес шоттың нөмірі болып табылады. Оператор Абонент Дербес шоттың нөмірі мен Топтама атауын қате көрсеткен жағдайда жауапкершілік арқаламайды. Абонент жасаған төлемдер туралы мәліметтер Төлем күнінен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей оның Дербес шотында көрінеді.

3.4. Осы Шарт бойынша көрсетілетін Қызметтер үшін есеп айырысу кезеңі Күнтізбелік ай болып табылады. Кезекті Күнтізбелік айдың басында Абоненттің Дербес шотындағы ақша өткен айда көрсетілген Қызметтер құнына тең сомаға азайтылады. Кезекті Күнтізбелік ай басталғанға дейін Абонент өзінің Жазылымына сәйкес кезекті Күнтізбелік айға Қызметтерді төлейді. Абоненттің Дербес шотында кезекті Күнтізбелік айдағы Қызметтерді төлеуге жететін ақша болмаған жағдайда, Оператор қызметтер көрсетуді тоқтата тұруға құқылы. Қызметтер көрсетуді қалпына келтіру Абоненттің Дербес шотында Жазылымға сәйкес Тариф мөлшерінде ақша болған жағдайда жүргізіледі.

3.5. Топтаманы өзгерткісі келгенде Абонент Қызметтерді жаңа таңдалған Топтама бойынша Тарифтерді ескере және төлем жүргізу кезінде жаңа таңдалған Топтама атауын көрсете отырып, төлейді. Абоненттің Жазылымын өзгерту Абоненттің Дербес шотында төлем көрінетін күні жүргізіледі. Дербес шотында қаржы жетіп тұрған және кезекті Күнтізбелік күнге Қызметтерді төлеу қажеттілігі болмаған жағдайда Абонент Топтаманы өз қалауымен өзгертетін күнге дейін кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Операторға жаңа таңдалған Топтама атауын көрсете отырып, Топтаманы өзгерткісі келетіндігі жайлы хабарлама (5.6. тармаққа сәйкес) жібереді.

3.6 Шарт бойынша ақылы Қызметтер көрсету Абоненттің жазбаша өтініші негізінде, мұндай өтінішті Оператор Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұрудың өзі қалаған күніне дейін кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын алған жағдайда, бірақ күнтізбелік ай ішінде ең көп дегенде бір-ақ рет тоқтатылуы мүмкін.

3.7. Осы Шартта қарастырылған Қызметтерді тоқтата тұру болған жағдайларда Қызметтердің есепті айға құны Абоненттік төлемді есепті Күнтізбелік айдағы күндер санына бөліп, Қызметтерді нақты пайдаланған күндер санына көбейту арқылы анықталады.

3.8. Қызметтерге Тарифтерді Оператор белгілейді. Тарифтер қосымша құн салығын (ҚҚС) қамтиды. Тарифтер, Топтамалар құрамы, Шартты Құптау күніне қолданыстағы Қызметтерді төлеудің тәртібі мен тәсілдері туралы ақпарат Сайтта жарияланады. Тарифтер, Топтамалар құрамы, Қызметтерді төлеудің тәртібі мен тәсілдерін Оператор бір жақты тәртіпте, осы Шарттың талаптарына сәйкес, бұл туралы Абонентті құлақтандыра отырып, өзгертуі мүмкін.4. Оператордың құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі4.1. Оператор Қызметтерді үзіліссіз әрі сапалы ұсынуға арналған барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.

4.2. Оператор Топтама құрамын өзгерту, Топтама құрамынан қандай да бір телеарналарды алып тастау, сондай-ақ Қызметтер көрсетуді толықтай не ішінара тоқтату немесе тоқтата тұру құқығын өзінде қалдырады.

4.3. Оператор бағдарламалардың мазмұнына, хабар тарату торын өзгертуге немесе қандай да бір телеарналарды тоқтатуға (тоқтата тұруға), осылардың жасаушысы болып табылмағандықтан, жауапкершілік арқаламайды.

4.4. Оператор осы Шарттың талаптарын, Тарифтерді, Топтамалардың құрамын, біржақты тәртіпте Қызметтердің төлеудің тәртібі және тәсілдерін, бұл туралы Абонентті өзгерістерді енгізу күніне дейін кем дегенде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын алдын ала құлақтандыра отырып, өзгертуге құқылы, алдын ала құлақтандыру Сайтта тиісті ақпарат орналастыру жолымен, сондай-ақ, мүмкін болған жағдайда, басқа да тәсілдер:

- абоненттің қабылдағышына (ресивер) хабарлама (b-mail) жіберу;

- оператордың жарнамалық және ақпараттық материалдарына ақпарат орналастыру;

- ақпараттарды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жеткізу;

- абоненттің байланыс орталығына хабарласқан жағдайда ақпаратты беру.

- Абонент Байланыс Орталығына және Оператордың Сату орталығына жүгінген кезінде ақпаратты жеткізу арқылы жүргізіледі;

4.5. Оператор төмендегі жағдайларда осы Шарттың талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады:

- абонент Жабдықты дұрыс пайдаланбағанда немесе оның ақауы болғанда;
- үшінші тарап (Дилер емес) Жабдықты құрастырғанда оның орны және орналасуымен байланысты жерсеріктік сигналды қабылдауды қиындататын кедергілер пайда болғанда;
- абонент Тіркеу картасын толтыру кезінде толық емес немесе дұрыс емес мәліметтер ұсынғанда;
- табиғи құбылыстар, оның ішінде күн белсенділігі және қолайсыз метеорологиялық шарттардың әсерінен телевизиялық сигналды таратуда бұрмалаулар, бұзылулар, іркілістер мен үзілістер болғанда;
- басқа да еңсерілмес күштер жағдайында, оның ішінде Оператордың Қызметтер көрсету құралы болып табылатын жерсеріктің қалыпты жұмысы істен шыққанда немесе бұзылғанда.

4.6. Абонентте Оператор жағынан техникалық жұмыстарға байланысты 2 (екі) тәулік бойы үздіксіз Қызметтер алу мүмкіндігі болмаған жағдайда, Абонентке Қызметтер құны, осы кезең үшін, Абоненттік төлемді есепті Күнтізбелік айдағы күндер санына бөлу және Қызметтер ұсынылмаған күндер санына көбейту арқылы анықталатын сомаға азайтылады.5. Абоненттің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі5.1. Осы Шартта қарастырылған талаптарды сақтаған жағдайда, Абонент қызметтерді пайдалануға, өз Топтамасын өзгертуге, Өзінің Дербес шотының жағдайы туралы ақпаратқа сұрау салуға, Қызметтер бойынша қажетті кеңестер алуға (Оператордың байланыс орталығына жүгіну кезінде), осы Шартта қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалануға құқылы.

5.2. Абонент Тіркеу қағазында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығына және толықтығына жауапкершілік арқалайды. Жоғарыда аталған мәліметтер өзгерген жағдайда Абонент 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Шарттың 5.6. тармағына сәйкес Операторды бұл туралы құлақтандыруы тиіс.

5.3. Абонент Қызметтерді төлеу кезінде Топтаманың атауы мен Дербес шоттың нөмірін дұрыс көрсетуге жауапкершілік арқалайды. Қателер анықталған жағдайда Абонент бұл туралы Операторды құлақтандырып, Оператор сұрау салған құжаттарды ұсынады. Оператор қате төлемді түзету бойынша мүмкін болатын шараларды қабылдайды.

5.4. Абонент Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін, оның ішінде Дербес шотындағы жұмсалмаған ақшаны үшінші тұлғаға тапсыруға құқылы, бұл туралы Операторға тиісті түрде хабарлауы тиіс. Мұндай жағдайда Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді қабылдаушы тұлға Шарт Құптауды жүргізуі тиіс. Бұл жағдайда қайта рәсімдеу кезекті Күнтізбелік айдың бірінші күнінен бастап жүргізіледі.

5.5. Абонент Жабдықты осы Шарттың талаптарына сәйкес және Қазақстан Республикасының аумағында ғана пайдалануға міндетті. Абонент Жабдықты Қызметтерді ретрансляциялау үшін, үшінші тұлғаларға Қызметтерге қолжетімділік ұсыну мақсатында, көпшілікке көрсету мақсатында (еркін кіріп-шығуға болатын орында немесе әдеттегі отбасы ортасына кірмейтін тұлғалар көп жиналған жерде техникалық құралдардың көмегімен Қызметтерге қолжетімділікті ұйымдастыруға) пайдалануға құқығы жоқ. Абонент осы тармақта белгіленген талаптарды бұзған жағдайда, Операторға әр талапбұзушылық жағдай үшін 100 (жүз) ең аз есеп көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде айыппұл төлейды, сондай-ақ осындай талапбұзушылықтардың салдарынан пайда болған немесе пайда болуы мүмкін барлық шығындар мен залалдарды, оның ішінде жоғалған пайдаларды өтеуге міндеттенеді.

5.6. Егер осы Шартпен басқаша белгіленбесе, Оператордың атына Абонент жіберген барлық құлақтандырулар (хабарламалар), егер олар мына тәсілдердің бірі арқылы жолданған болса, тиісті түрде жолданған болып есептеледі: 1) Тіркеу қағазында көрсетілген электрондық мекенжай бойынша; 2) Оператордың пошталық мекенжайына тапсырылғаны туралы құлақтандыруы бар хатпен; 3) Байланыс орталығына қолма-қол тапсырылса.

5.7. Абонент Шарттың 4.4. тармағына сәйкес Оператор осы Шарттың талаптарын, Тарифтерді, Топтамалар құрамын, Қызметтердің төлемін жүргізу тәртібі мен тәсілдерін біржақты өзгерткен жағдайда Абонент Операторға жоғарыда көрсетілген өзгерістер енгізілген күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, жазбаша өтініш жіберу арқылы Шартты бұзуға құқылы. Жоғарыда көрсетілген өзгерістерге байланысты Оператор Абоненттен Шартты бұзу туралы хабарлама алмаған жағдайда, Абонент сол өзгерістерге келіскен болып саналады.

6. Дербес деректерді өңдеуге келісім6.1. Абонент осы Шартқа қосылып, өз келісімін береді және осындай келісім бере отырып, өз еркі бойынша және өз мүддесінде әрекет ететінін растайды:

1) абонент ұсынған және (немесе) кез келген үшінші тұлғалардан алынған өзінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға;

2) меншік иесі ретінде де, сондай-ақ осындай базаның операторы ретінде де дербес деректерді қамтитын базаны қалыптастыруға не дербес деректерді қамтитын база операторының функцияларын жүзеге асыру үшін үшінші тұлғаны тартуға құқылы.

6.2. Абонентпен келісім Шарттың 6.1-тармағында көрсетілген дербес деректерді жинауға қатысты іс-қимылдарға келісім беріледі:

1) шартты жасасу және тиісінше орындау мақсаттары;

2) Оператор қосымша қызметтер көрсеткен;

3) оператор жүргізетін акцияларға, сауалнамаларға, зерттеулерге (электрондық, телефон және ұялы байланыс арқылы сауалнамалар, зерттеулер жүргізуді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) қатысу; );

4) абонентке немесе басқа тұлғаларға қатысты заңды салдарлар туғызатын шешімдер қабылдау немесе өзге де әрекеттер жасау;

5) абонентке оператор және (немесе) оның серіктестері көрсететін қызметтер туралы ақпаратты ұсыну үшін, оның ішінде шартты орындау үшін абоненттің өзге тұлғалармен бұдан әрі шарттар/келісімдер жасасу мақсатында;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға жол берген адам анықталған;;

7) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына олардың сұрау салулары бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз құзыреті шегінде тиісті мәліметтер беру арқылы жүзеге асырылады.

6.3. Абоненттің дербес деректерін өңдеуді оператор шарттың 6.2-тармағында санамаланған әрбір мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті көлемде мынадай ықтимал тәсілдермен жүзеге асырады: жазу (оның ішінде электрондық тасымалдағыштарға), жүйелеу, жинақтау, сақтау, тізбелерді жасау, таңбалау, нақтылау (жаңарту, өзгерту, толықтыру), алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, суретке түсіру жолымен бейнені алу., сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей тыйым салынбаған Абоненттің Дербес деректерімен кез келген басқа әрекеттерді жүзеге асыру. Өңдеу Автоматтандыру құралдарының көмегімен де, сондай-ақ осындай құралдарды пайдаланбай да жүзеге асырылуы мүмкін.

6.4. Абонент өзінің дербес деректерді өңдеуге берген келісімі оларды алған сәттен бастап жетпіс бес жылды құрайтын абоненттің дербес деректерін оператордың сақтау мерзімі ішінде әрекет ететінін растайды.

6.5. Абонент операторға келісімді кері қайтарып алу сәтіне дейін кемінде 3 (үш) ай бұрын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін кері қайтарып алуға құқылы, бұл ретте абонентке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, егер бұл кері қайтарып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келген жағдайда не абонент оператор алдында орындамаған міндеттемелер болған кезде келісім кері қайтарып алынбайтыны белгілі.

6.6. Абонент Оператор абонент тарапынан қосымша келісім алмай, оған қажетті көлемде және шарттың 6.2-тармағында көрсетілген мақсаттарға жету үшін абоненттің дербес деректерін (толық және (немесе) ішінара) үшінші тұлғаларға, олардың агенттеріне және (немесе) олар уәкілеттік берген өзге тұлғаларға ашуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, дербес деректері бар тиісті құжаттарды осындай тұлғаларға ұсынуға құқылы екенін мойындайды және растайды.

6.7. Абонент абоненттің дербес деректерін өңдеуге келісім оның кез келген үшінші тұлғаларға берілген деп саналатынын мойындайды және растайды және кез келген осындай үшінші тұлғалар осы келісім негізінде, оның ішінде дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру кезінде дербес деректерді өңдеуге құқылы.

6.8. Абонент кез келген байланыс арналарын, соның ішінде электрондық пошта, смс тарату, мессенджерлер, әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, оператордан ақпараттық хабарламаларды алуға өз келісімін растайды.

6.9. Оператор осы арқылы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес абонентке растайды, бұл:

1) дербес деректерді жинау және өңдеу оларды қорғау жағдайларында ғана жүзеге асырылуы тиіс;

2) дербес деректерге қатысы бар жекелеген функцияларды орындау үшін үшінші тұлғаларды тартқан жағдайда - осындай үшінші тұлғалар дербес деректердің тиісті құпиялылығын қамтамасыз етеді.;

3) өз шешімімен дербес деректерге қол жеткізуге, оларды жинауды және (немесе) өңдеуді жүзеге асыруға құқылы өз қызметкерлері қатарындағы адамдардың шектеулі тізбесін айқындайды;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде шектеусіз дербес деректерді жоюды қамтамасыз етеді: (1) Шарттың 6.4-тармағында көзделгендей дербес деректерді сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін; (2) Шарттың және (немесе) оператор мен дербес деректерді қамтитын база операторлары арасындағы шарттардың қолданылуы тоқтатылған кезде; (3) нақты абоненттерге қатысты дербес деректерді жоюды қамтамасыз ету тікелей ұйғарылған сот шешімі заңды күшіне енген кезде; (4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге;

5) статистикалық, әлеуметтік, ғылыми, зерттеулер жүргізу үшін дербес деректерді жинау және өңдеу кезінде оларды иесіздендіруді қамтамасыз етеді;

6) Дербес деректерді, оның ішінде үшінші тұлғалар дербес деректерді қамтитын база операторлары ретінде Қазақстан Республикасының аумағында сақтауды қамтамасыз етеді.7. Шарттың әрекет ету мерзімі7.1. Осы Шарт Абонент оны Құптаған сәттен бастап күшіне енеді және оны бұзған немесе Оператор Қызметтер көрсетуді тоқтатқан сәтке дейін әрекет етеді.

7.2. Абонент Операторға Шартты болжамдалған бұзу күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Шартты бұзу туралы жазбаша өтініш жіберіп, осы Шартты бір жақты бұзуға құқылы. Шарт осы Шарт бойынша ақырғы өзара есеп айырысулар жүргізілгеннен кейін бұзылған болып саналады.

7.3. Оператор Абонентке қандай да болмасын өтемақының орнын толтырмай және жұмсалмаған қаражатын оған қайтармай-ақ, мына жағдайларда осы Шартты бір жақты бұзуға құқылы:

- Жабдықта орнатылған Қолжетімділік картасына және бағдарламалық қамтамасыз етуге Абонент техникалық араласқан жағдайда;

- Жабдықты пайдалану мен Шарттың 5.5. тармағында көрсетілген Қызметтерді алу талаптары бұзылған жағдайда.

7.4. Қандай да бір себептермен Қызметтер көрсету толық тоқтатылған жағдайда Оператор Абонентке Шарттың бұзылғандығы туралы Шарттың 4.4. тармағында көрсетілген тәсілдер арқылы 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын, Абонентке жұмсалмаған ақшаны қайтара отырып, хабарлайды.8.Қорытынды ережелер8.1. Осы Шарт Оператордың офертасы (ұсынысы) бола отырып, Оператордың Сайтында қазақ және орыс тілдерінде жарияланған, сондай-ақ Оператордың байланыс орталығында және Дилерлердің барлық сауда кеңселерінде танысу үшін қолжетімді.

8.2. Оператордың байланыс ақпараттары Тіркеу қағазында көрсетілген.

8.3. Абонент Тіркеу картасын толтырып және қол қойып, сонысымен осы Шарттың барлық талаптарын толық көлемде және бірін қалдырмай қабылдай отырып,осы Шартқа қатысты барлық қажетті ақпаратты алғанын растайды.

8.4. Осы Шартпен байланысты туындайтын құқықтық қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

3.4. Осы Шарт бойынша көрсетілетін Қызметтер үшін есеп айырысу кезеңі Күнтізбелік ай болып табылады. Кезекті Күнтізбелік айдың басында Абоненттің Дербес шотындағы ақша өткен айда көрсетілген Қызметтер құнына тең сомаға азайтылады. Кезекті Күнтізбелік ай басталғанға дейін Абонент өзінің Жазылымына сәйкес кезекті Күнтізбелік айға Қызметтерді төлейді. Абоненттің Дербес шотында кезекті Күнтізбелік айдағы Қызметтерді төлеуге жететін ақша болмаған жағдайда, Оператор қызметтер көрсетуді тоқтата тұруға құқылы. Қызметтер көрсетуді қалпына келтіру Абоненттің Дербес шотында Жазылымға сәйкес Тариф мөлшерінде ақша болған жағдайда жүргізіледі.

3.5. Топтаманы өзгерткісі келгенде Абонент Қызметтерді жаңа таңдалған Топтама бойынша Тарифтерді ескере және төлем жүргізу кезінде жаңа таңдалған Топтама атауын көрсете отырып, төлейді. Абоненттің Жазылымын өзгерту Абоненттің Дербес шотында төлем көрінетін күні жүргізіледі. Дербес шотында қаржы жетіп тұрған және кезекті Күнтізбелік күнге Қызметтерді төлеу қажеттілігі болмаған жағдайда Абонент Топтаманы өз қалауымен өзгертетін күнге дейін кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Операторға жаңа таңдалған Топтама атауын көрсете отырып, Топтаманы өзгерткісі келетіндігі жайлы хабарлама (5.6. тармаққа сәйкес) жібереді.

3.6 Шарт бойынша ақылы Қызметтер көрсету Абоненттің жазбаша өтініші негізінде, мұндай өтінішті Оператор Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұрудың өзі қалаған күніне дейін кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын алған жағдайда, бірақ күнтізбелік ай ішінде ең көп дегенде бір-ақ рет тоқтатылуы мүмкін.

3.7. Осы Шартта қарастырылған Қызметтерді тоқтата тұру болған жағдайларда Қызметтердің есепті айға құны Абоненттік төлемді есепті Күнтізбелік айдағы күндер санына бөліп, Қызметтерді нақты пайдаланған күндер санына көбейту арқылы анықталады.

3.8. Қызметтерге Тарифтерді Оператор белгілейді. Тарифтер қосымша құн салығын (ҚҚС) қамтиды. Тарифтер, Топтамалар құрамы, Шартты Құптау күніне қолданыстағы Қызметтерді төлеудің тәртібі мен тәсілдері туралы ақпарат Сайтта жарияланады. Тарифтер, Топтамалар құрамы, Қызметтерді төлеудің тәртібі мен тәсілдерін Оператор бір жақты тәртіпте, осы Шарттың талаптарына сәйкес, бұл туралы Абонентті құлақтандыра отырып, өзгертуі мүмкін.4. Оператордың құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі

4.1. Оператор Қызметтерді үзіліссіз әрі сапалы ұсынуға арналған барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.
4.2. Оператор Топтама құрамын өзгерту, Топтама құрамынан қандай да бір телеарналарды алып тастау, сондай-ақ Қызметтер көрсетуді толықтай не ішінара тоқтату немесе тоқтата тұру құқығын өзінде қалдырады.
4.3. Оператор бағдарламалардың мазмұнына, хабар тарату торын өзгертуге немесе қандай да бір телеарналарды тоқтатуға (тоқтата тұруға), осылардың жасаушысы болып табылмағандықтан, жауапкершілік арқаламайды.
4.4. Оператор осы Шарттың талаптарын, Тарифтерді, Топтамалардың құрамын, біржақты тәртіпте Қызметтердің төлеудің тәртібі және тәсілдерін, бұл туралы Абонентті өзгерістерді енгізу күніне дейін кем дегенде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын алдын ала құлақтандыра отырып, өзгертуге құқылы, алдын ала құлақтандыру Сайтта тиісті ақпарат орналастыру жолымен, сондай-ақ, мүмкін болған жағдайда, басқа да тәсілдер:

- абоненттің қабылдағышына (ресивер) хабарлама (b-mail) жіберу;
- оператордың жарнамалық және ақпараттық материалдарына ақпарат орналастыру;
- ақпараттарды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жеткізу;
- абоненттің байланыс орталығына хабарласқан жағдайда ақпаратты беру.
- Абонент Байланыс Орталығына және Оператордың Сату орталығына жүгінген кезінде ақпаратты жеткізу арқылы жүргізіледі;

4.5. Оператор төмендегі жағдайларда осы Шарттың талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады:
- абонент Жабдықты дұрыс пайдаланбағанда немесе оның ақауы болғанда;
- үшінші тарап (Дилер емес) Жабдықты құрастырғанда оның орны және орналасуымен байланысты жерсеріктік сигналды қабылдауды қиындататын кедергілер пайда болғанда;
- абонент Тіркеу картасын толтыру кезінде толық емес немесе дұрыс емес мәліметтер ұсынғанда;
- табиғи құбылыстар, оның ішінде күн белсенділігі және қолайсыз метеорологиялық шарттардың әсерінен телевизиялық сигналды таратуда бұрмалаулар, бұзылулар, іркілістер мен үзілістер болғанда;
- басқа да еңсерілмес күштер жағдайында, оның ішінде Оператордың Қызметтер көрсету құралы болып табылатын жерсеріктің қалыпты жұмысы істен шыққанда немесе бұзылғанда.

4.6. Абонентте Оператор жағынан техникалық жұмыстарға байланысты 2 (екі) тәулік бойы үздіксіз Қызметтер алу мүмкіндігі болмаған жағдайда, Абонентке Қызметтер құны, осы кезең үшін, Абоненттік төлемді есепті Күнтізбелік айдағы күндер санына бөлу және Қызметтер ұсынылмаған күндер санына көбейту арқылы анықталатын сомаға азайтылады.

5. Абоненттің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі
5.1. Осы Шартта қарастырылған талаптарды сақтаған жағдайда, Абонент қызметтерді пайдалануға, өз Топтамасын өзгертуге, Өзінің Дербес шотының жағдайы туралы ақпаратқа сұрау салуға, Қызметтер бойынша қажетті кеңестер алуға (Оператордың байланыс орталығына жүгіну кезінде), осы Шартта қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалануға құқылы.
5.2. Абонент Тіркеу қағазында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығына және толықтығына жауапкершілік арқалайды. Жоғарыда аталған мәліметтер өзгерген жағдайда Абонент 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Шарттың 5.6. тармағына сәйкес Операторды бұл туралы құлақтандыруы тиіс.
5.3. Абонент Қызметтерді төлеу кезінде Топтаманың атауы мен Дербес шоттың нөмірін дұрыс көрсетуге жауапкершілік арқалайды. Қателер анықталған жағдайда Абонент бұл туралы Операторды құлақтандырып, Оператор сұрау салған құжаттарды ұсынады. Оператор қате төлемді түзету бойынша мүмкін болатын шараларды қабылдайды.
5.4. Абонент Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін, оның ішінде Дербес шотындағы жұмсалмаған ақшаны үшінші тұлғаға тапсыруға құқылы, бұл туралы Операторға тиісті түрде хабарлауы тиіс. Мұндай жағдайда Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді қабылдаушы тұлға Шарт Құптауды жүргізуі тиіс. Бұл жағдайда қайта рәсімдеу кезекті Күнтізбелік айдың бірінші күнінен бастап жүргізіледі.
5.5. Абонент Жабдықты осы Шарттың талаптарына сәйкес және Қазақстан Республикасының аумағында ғана пайдалануға міндетті. Абонент Жабдықты Қызметтерді ретрансляциялау үшін, үшінші тұлғаларға Қызметтерге қолжетімділік ұсыну мақсатында, көпшілікке көрсету мақсатында (еркін кіріп-шығуға болатын орында немесе әдеттегі отбасы ортасына кірмейтін тұлғалар көп жиналған жерде техникалық құралдардың көмегімен Қызметтерге қолжетімділікті ұйымдастыруға) пайдалануға құқығы жоқ. Абонент осы тармақта белгіленген талаптарды бұзған жағдайда, Операторға әр талапбұзушылық жағдай үшін 100 (жүз) ең аз есеп көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде айыппұл төлейды, сондай-ақ осындай талапбұзушылықтардың салдарынан пайда болған немесе пайда болуы мүмкін барлық шығындар мен залалдарды, оның ішінде жоғалған пайдаларды өтеуге міндеттенеді.
5.6. Егер осы Шартпен басқаша белгіленбесе, Оператордың атына Абонент жіберген барлық құлақтандырулар (хабарламалар), егер олар мына тәсілдердің бірі арқылы жолданған болса, тиісті түрде жолданған болып есептеледі: 1) Тіркеу қағазында көрсетілген электрондық мекенжай бойынша; 2) Оператордың пошталық мекенжайына тапсырылғаны туралы құлақтандыруы бар хатпен; 3) Байланыс орталығына қолма-қол тапсырылса.

5.7. Абонент Шарттың 4.4. тармағына сәйкес Оператор осы Шарттың талаптарын, Тарифтерді, Топтамалар құрамын, Қызметтердің төлемін жүргізу тәртібі мен тәсілдерін біржақты өзгерткен жағдайда Абонент Операторға жоғарыда көрсетілген өзгерістер енгізілген күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, жазбаша өтініш жіберу арқылы Шартты бұзуға құқылы. Жоғарыда көрсетілген өзгерістерге байланысты Оператор Абоненттен Шартты бұзу туралы хабарлама алмаған жағдайда, Абонент сол өзгерістерге келіскен болып саналады.

6. Дербес деректерді өңдеуге келісім
6.1. Абонент осы Шартқа қосылып, өз келісімін береді және осындай келісім бере отырып, өз еркі бойынша және өз мүддесінде әрекет ететінін растайды:
1) абонент ұсынған және (немесе) кез келген үшінші тұлғалардан алынған өзінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға;
2) меншік иесі ретінде де, сондай-ақ осындай базаның операторы ретінде де дербес деректерді қамтитын базаны қалыптастыруға не дербес деректерді қамтитын база операторының функцияларын жүзеге асыру үшін үшінші тұлғаны тартуға құқылы.

6.2. Абонентпен келісім Шарттың 6.1-тармағында көрсетілген дербес деректерді жинауға қатысты іс-қимылдарға келісім беріледі:
1) шартты жасасу және тиісінше орындау мақсаттары;
2) Оператор қосымша қызметтер көрсеткен;
3) оператор жүргізетін акцияларға, сауалнамаларға, зерттеулерге (электрондық, телефон және ұялы байланыс арқылы сауалнамалар, зерттеулер жүргізуді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) қатысу; );
4) абонентке немесе басқа тұлғаларға қатысты заңды салдарлар туғызатын шешімдер қабылдау немесе өзге де әрекеттер жасау;
5) абонентке оператор және (немесе) оның серіктестері көрсететін қызметтер туралы ақпаратты ұсыну үшін, оның ішінде шартты орындау үшін абоненттің өзге тұлғалармен бұдан әрі шарттар/келісімдер жасасу мақсатында;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға жол берген адам анықталған;;
7) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына олардың сұрау салулары бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз құзыреті шегінде тиісті мәліметтер беру арқылы жүзеге асырылады.
6.3. Абоненттің дербес деректерін өңдеуді оператор шарттың 6.2-тармағында санамаланған әрбір мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті көлемде мынадай ықтимал тәсілдермен жүзеге асырады: жазу (оның ішінде электрондық тасымалдағыштарға), жүйелеу, жинақтау, сақтау, тізбелерді жасау, таңбалау, нақтылау (жаңарту, өзгерту, толықтыру), алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, суретке түсіру жолымен бейнені алу., сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей тыйым салынбаған Абоненттің Дербес деректерімен кез келген басқа әрекеттерді жүзеге асыру. Өңдеу Автоматтандыру құралдарының көмегімен де, сондай-ақ осындай құралдарды пайдаланбай да жүзеге асырылуы мүмкін.
6.4. Абонент өзінің дербес деректерді өңдеуге берген келісімі оларды алған сәттен бастап жетпіс бес жылды құрайтын абоненттің дербес деректерін оператордың сақтау мерзімі ішінде әрекет ететінін растайды.
6.5. Абонент операторға келісімді кері қайтарып алу сәтіне дейін кемінде 3 (үш) ай бұрын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін кері қайтарып алуға құқылы, бұл ретте абонентке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, егер бұл кері қайтарып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келген жағдайда не абонент оператор алдында орындамаған міндеттемелер болған кезде келісім кері қайтарып алынбайтыны белгілі.
6.6. Абонент Оператор абонент тарапынан қосымша келісім алмай, оған қажетті көлемде және шарттың 6.2-тармағында көрсетілген мақсаттарға жету үшін абоненттің дербес деректерін (толық және (немесе) ішінара) үшінші тұлғаларға, олардың агенттеріне және (немесе) олар уәкілеттік берген өзге тұлғаларға ашуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, дербес деректері бар тиісті құжаттарды осындай тұлғаларға ұсынуға құқылы екенін мойындайды және растайды.
6.7. Абонент абоненттің дербес деректерін өңдеуге келісім оның кез келген үшінші тұлғаларға берілген деп саналатынын мойындайды және растайды және кез келген осындай үшінші тұлғалар осы келісім негізінде, оның ішінде дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру кезінде дербес деректерді өңдеуге құқылы.
6.8. Абонент кез келген байланыс арналарын, соның ішінде электрондық пошта, смс тарату, мессенджерлер, әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, оператордан ақпараттық хабарламаларды алуға өз келісімін растайды.
6.9. Оператор осы арқылы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес абонентке растайды, бұл:
1) дербес деректерді жинау және өңдеу оларды қорғау жағдайларында ғана жүзеге асырылуы тиіс;
2) дербес деректерге қатысы бар жекелеген функцияларды орындау үшін үшінші тұлғаларды тартқан жағдайда - осындай үшінші тұлғалар дербес деректердің тиісті құпиялылығын қамтамасыз етеді.;
3) өз шешімімен дербес деректерге қол жеткізуге, оларды жинауды және (немесе) өңдеуді жүзеге асыруға құқылы өз қызметкерлері қатарындағы адамдардың шектеулі тізбесін айқындайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде шектеусіз дербес деректерді жоюды қамтамасыз етеді: (1) Шарттың 6.4-тармағында көзделгендей дербес деректерді сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін; (2) Шарттың және (немесе) оператор мен дербес деректерді қамтитын база операторлары арасындағы шарттардың қолданылуы тоқтатылған кезде; (3) нақты абоненттерге қатысты дербес деректерді жоюды қамтамасыз ету тікелей ұйғарылған сот шешімі заңды күшіне енген кезде; (4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге;
5) статистикалық, әлеуметтік, ғылыми, зерттеулер жүргізу үшін дербес деректерді жинау және өңдеу кезінде оларды иесіздендіруді қамтамасыз етеді;
6) Дербес деректерді, оның ішінде үшінші тұлғалар дербес деректерді қамтитын база операторлары ретінде Қазақстан Республикасының аумағында сақтауды қамтамасыз етеді.

7. Шарттың әрекет ету мерзімі
7.1. Осы Шарт Абонент оны Құптаған сәттен бастап күшіне енеді және оны бұзған немесе Оператор Қызметтер көрсетуді тоқтатқан сәтке дейін әрекет етеді.
7.2. Абонент Операторға Шартты болжамдалған бұзу күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Шартты бұзу туралы жазбаша өтініш жіберіп, осы Шартты бір жақты бұзуға құқылы. Шарт осы Шарт бойынша ақырғы өзара есеп айырысулар жүргізілгеннен кейін бұзылған болып саналады.
5.7. Абонент Шарттың 4.4. тармағына сәйкес Оператор осы Шарттың талаптарын, Тарифтерді, Топтамалар құрамын, Қызметтердің төлемін жүргізу тәртібі мен тәсілдерін біржақты өзгерткен жағдайда Абонент Операторға жоғарыда көрсетілген өзгерістер енгізілген күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, жазбаша өтініш жіберу арқылы Шартты бұзуға құқылы. Жоғарыда көрсетілген өзгерістерге байланысты Оператор Абоненттен Шартты бұзу туралы хабарлама алмаған жағдайда, Абонент сол өзгерістерге келіскен болып саналады.

6. Дербес деректерді өңдеуге келісім
6.1. Абонент осы Шартқа қосылып, өз келісімін береді және осындай келісім бере отырып, өз еркі бойынша және өз мүддесінде әрекет ететінін растайды:
1) абонент ұсынған және (немесе) кез келген үшінші тұлғалардан алынған өзінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға;
2) меншік иесі ретінде де, сондай-ақ осындай базаның операторы ретінде де дербес деректерді қамтитын базаны қалыптастыруға не дербес деректерді қамтитын база операторының функцияларын жүзеге асыру үшін үшінші тұлғаны тартуға құқылы.
6.2. Абонентпен келісім Шарттың 6.1-тармағында көрсетілген дербес деректерді жинауға қатысты іс-қимылдарға келісім беріледі:
1) шартты жасасу және тиісінше орындау мақсаттары;
2) Оператор қосымша қызметтер көрсеткен;
3) оператор жүргізетін акцияларға, сауалнамаларға, зерттеулерге (электрондық, телефон және ұялы байланыс арқылы сауалнамалар, зерттеулер жүргізуді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) қатысу; );
4) абонентке немесе басқа тұлғаларға қатысты заңды салдарлар туғызатын шешімдер қабылдау немесе өзге де әрекеттер жасау;
5) абонентке оператор және (немесе) оның серіктестері көрсететін қызметтер туралы ақпаратты ұсыну үшін, оның ішінде шартты орындау үшін абоненттің өзге тұлғалармен бұдан әрі шарттар/келісімдер жасасу мақсатында;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға жол берген адам анықталған;;
7) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына олардың сұрау салулары бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз құзыреті шегінде тиісті мәліметтер беру арқылы жүзеге асырылады.
6.3. Абоненттің дербес деректерін өңдеуді оператор шарттың 6.2-тармағында санамаланған әрбір мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті көлемде мынадай ықтимал тәсілдермен жүзеге асырады: жазу (оның ішінде электрондық тасымалдағыштарға), жүйелеу, жинақтау, сақтау, тізбелерді жасау, таңбалау, нақтылау (жаңарту, өзгерту, толықтыру), алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, суретке түсіру жолымен бейнені алу., сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей тыйым салынбаған Абоненттің Дербес деректерімен кез келген басқа әрекеттерді жүзеге асыру. Өңдеу Автоматтандыру құралдарының көмегімен де, сондай-ақ осындай құралдарды пайдаланбай да жүзеге асырылуы мүмкін.
6.4. Абонент өзінің дербес деректерді өңдеуге берген келісімі оларды алған сәттен бастап жетпіс бес жылды құрайтын абоненттің дербес деректерін оператордың сақтау мерзімі ішінде әрекет ететінін растайды.
6.5. Абонент операторға келісімді кері қайтарып алу сәтіне дейін кемінде 3 (үш) ай бұрын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін кері қайтарып алуға құқылы, бұл ретте абонентке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, егер бұл кері қайтарып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келген жағдайда не абонент оператор алдында орындамаған міндеттемелер болған кезде келісім кері қайтарып алынбайтыны белгілі.
6.6. Абонент Оператор абонент тарапынан қосымша келісім алмай, оған қажетті көлемде және шарттың 6.2-тармағында көрсетілген мақсаттарға жету үшін абоненттің дербес деректерін (толық және (немесе) ішінара) үшінші тұлғаларға, олардың агенттеріне және (немесе) олар уәкілеттік берген өзге тұлғаларға ашуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, дербес деректері бар тиісті құжаттарды осындай тұлғаларға ұсынуға құқылы екенін мойындайды және растайды.


6.7. Абонент абоненттің дербес деректерін өңдеуге келісім оның кез келген үшінші тұлғаларға берілген деп саналатынын мойындайды және растайды және кез келген осындай үшінші тұлғалар осы келісім негізінде, оның ішінде дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру кезінде дербес деректерді өңдеуге құқылы.
6.8. Абонент кез келген байланыс арналарын, соның ішінде электрондық пошта, смс тарату, мессенджерлер, әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, оператордан ақпараттық хабарламаларды алуға өз келісімін растайды.
6.9. Оператор осы арқылы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес абонентке растайды, бұл:
1) дербес деректерді жинау және өңдеу оларды қорғау жағдайларында ғана жүзеге асырылуы тиіс;
2) дербес деректерге қатысы бар жекелеген функцияларды орындау үшін үшінші тұлғаларды тартқан жағдайда - осындай үшінші тұлғалар дербес деректердің тиісті құпиялылығын қамтамасыз етеді.;
3) өз шешімімен дербес деректерге қол жеткізуге, оларды жинауды және (немесе) өңдеуді жүзеге асыруға құқылы өз қызметкерлері қатарындағы адамдардың шектеулі тізбесін айқындайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде шектеусіз дербес деректерді жоюды қамтамасыз етеді: (1) Шарттың 6.4-тармағында көзделгендей дербес деректерді сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін; (2) Шарттың және (немесе) оператор мен дербес деректерді қамтитын база операторлары арасындағы шарттардың қолданылуы тоқтатылған кезде; (3) нақты абоненттерге қатысты дербес деректерді жоюды қамтамасыз ету тікелей ұйғарылған сот шешімі заңды күшіне енген кезде; (4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге;
5) статистикалық, әлеуметтік, ғылыми, зерттеулер жүргізу үшін дербес деректерді жинау және өңдеу кезінде оларды иесіздендіруді қамтамасыз етеді;
6) Дербес деректерді, оның ішінде үшінші тұлғалар дербес деректерді қамтитын база операторлары ретінде Қазақстан Республикасының аумағында сақтауды қамтамасыз етеді.

7. Шарттың әрекет ету мерзімі
7.1. Осы Шарт Абонент оны Құптаған сәттен бастап күшіне енеді және оны бұзған немесе Оператор Қызметтер көрсетуді тоқтатқан сәтке дейін әрекет етеді.
7.2. Абонент Операторға Шартты болжамдалған бұзу күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Шартты бұзу туралы жазбаша өтініш жіберіп, осы Шартты бір жақты бұзуға құқылы. Шарт осы Шарт бойынша ақырғы өзара есеп айырысулар жүргізілгеннен кейін бұзылған болып саналады.
7.3. Оператор Абонентке қандай да болмасын өтемақының орнын толтырмай және жұмсалмаған қаражатын оған қайтармай-ақ, мына жағдайларда осы Шартты бір жақты бұзуға құқылы:
- Жабдықта орнатылған Қолжетімділік картасына және бағдарламалық қамтамасыз етуге Абонент техникалық араласқан жағдайда;
- Жабдықты пайдалану мен Шарттың 5.5. тармағында көрсетілген Қызметтерді алу талаптары бұзылған жағдайда.
7.4. Қандай да бір себептермен Қызметтер көрсету толық тоқтатылған жағдайда Оператор Абонентке Шарттың бұзылғандығы туралы Шарттың 4.4. тармағында көрсетілген тәсілдер арқылы 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын, Абонентке жұмсалмаған ақшаны қайтара отырып, хабарлайды.

8.Қорытынды ережелер

8.1. Осы Шарт Оператордың офертасы (ұсынысы) бола отырып, Оператордың Сайтында қазақ және орыс тілдерінде жарияланған, сондай-ақ Оператордың байланыс орталығында және Дилерлердің барлық сауда кеңселерінде танысу үшін қолжетімді.
8.2. Оператордың байланыс ақпараттары Тіркеу қағазында көрсетілген.
8.3. Абонент Тіркеу картасын толтырып және қол қойып, сонысымен осы Шарттың барлық талаптарын толық көлемде және бірін қалдырмай қабылдай отырып,осы Шартқа қатысты барлық қажетті ақпаратты алғанын растайды.
8.4. Осы Шартпен байланысты туындайтын құқықтық қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.