Бекітілген
«TV Commerce» ЖШС Директорының
_______________ 2022 жылғы № ____, бұйрығымен
_______ 2022 жылдан бастап қолданысқа енеді

ШАРТ
спутниктік теледидар қызметтерін көрсету туралы
(жеке тұлғалар үшін)

«TV
Commerce» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі (БСН 170540013042, хат-хабар үшін мекенжай: A15Р5B4, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, ү. 30А , корпус 1, 4-қабат, №134 тұрғын емес жайы), бұдан әрі «Оператор» деп аталып, Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес жеке тұлғалардың атына жария шарт-оферта (ұсыныс) болып табылатын, осы спутниктік телехабар тарату қызметтерін көрсету туралы шартты (жеке тұлғалар үшін) (бұдан әрі – Шарт) жариялайды.
Осы Шартты Қазақстан Республикасының аумағында тұратын, оператордың спутниктік теледидар қызметтерін толық көлемде және осы Шарттың барлық талаптарын қоспағанда қабылдау жолымен алуға ниеті бар кез келген әрекетке қабілетті жеке тұлға құптай алады.

1. Терминдер мен анықтамалар

Оператор – спутниктік теледидар қызметтерін ұсынатын «TV Commerce» ЖШС.

Абонент – Шартты құптау жолымен оператормен осы Шартты жасасқан және Шартта белгіленген талаптарда қызметтер алу құқығын алған Қазақстан Республикасының аумағында тұратын жеке тұлға.

Шартты құптау – жеке тұлғаның тіркеу парағын толтыруы және қол қоюы немесе осы тұлғаның осы Шарттың барлық талаптарын толық көлемде және ерекшеліксіз қабылдағанын растайтын қызметтерге ақы төлеу фактісі.

Тіркеу парағы – оператор айқындаған нысан бойынша жасалған, шартты акцептеу мақсатында абонент толтыратын және қол қоятын ақпараттық парақ.

Қызметтер – оператор Қазақстан Республикасының аумағында телеарналардың сигналын спутниктік хабар тарату арқылы беру жөнінде, үшінші тұлғаларға қызмет көрсету мақсатында жария көрсету және пайдалану құқығынсыз көрсететін қызметтер.

Жинақ – абонентке бірге қол жеткізуге болатын телеарналар жиынтығы, бірыңғай қызмет.

Ақылы жинақ – Абонентке осы Шарттың талаптарына және қолданыстағы тарифтерге сәйкес төленген жағдайда берілетін жинақ.

Жабдық – Абонентте орнатылған, қызметтерді пайдалануға мүмкіндік беретін техникалық және бағдарламалық құралдардың жиынтығы, оның ішінде қолжетімділік картасы және спутниктік қабылдағыш (ресивер)/СА-модуль.

Қолжетімділік картасы – кіріктірілген микропроцессоры бар пластикалық смарт-карта тек абонентті анықтауға және оның қызметке қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жабдықпен ғана пайдаланылады.

Қызметті белсендендіру – абоненттің қызметке қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін Оператор жүйесінде жүргізілетін іс-шаралар.

Қызметті белсендендіруден шығару – қызметті белсендірудің кері процесі, нәтижесінде абонентке телеарналар сигналын беру тоқтатылады.

Оператордың жүйесі – абоненттің қызметтерге қол жеткізуін, көрсетілген қызметтерді есепке алуды және көрсетілген қызметтер үшін есеп айырысуды қамтамасыз ететін оператордың техникалық және бағдарламалық құралдарының жиынтығы.

Жария көрсету – еркін бару үшін ашық жерде техникалық құралдардың көмегімен қызметтерге қол жеткізуді ұйымдастыру;

Дербес шот – абоненттің Оператор жүйесіндегі жеке шоты, онда жазылымды төлеуге ақшаның түсуі мен жұмсалуы көрсетіледі.

Жазылым– Абонент Шартты құптау және қызметке ақы төлеу кезінде алуға келісімін білдірген қызмет. Жазылымның мазмұны Оператордың Сайтында орналастырылады.

Абоненттік төлем – күнтізбелік ай үшін ақылы пакеттің құны.

Тариф – белгілі бір уақыт аралығындағы ақылы пакеттің құны.

Төлем күні – оператордың банктік шотына ақша не абоненттің төлем жасағаны туралы төлем жүйелерінен ақпарат түскен күн.

Күнтізбелік ай – айдың бірінші күнінен бастап айдың соңғы күніне дейінгі уақыт кезеңі.

Call-центр – абоненттердің өтініштерін қабылдау және өңдеу жөніндегі оператордың орталықтандырылған қызметі.

Сайт – Интернет желісіндегі оператордың веб-сайты: tv-com.kz, онда осы Шарттың мәтіні, тарифтер, пакеттердің құрамы, қызметтерге ақы төлеу тәртібі мен тәсілдері туралы ақпарат және қызметтер туралы басқа да ақпарат орналастырылған.

Дилер – абоненттерге тиісті жабдықты өткізу, оны монтаждау, баптау, техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге оператормен шарт жасасқан заңды тұлға не жеке кәсіпкер.

Дербес деректер – оператор электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркей алатын абонентке қатысты мәліметтер, оның ішінде: (1) аты-жөні (бар болса) және (2) туған күні, айы және жылы, және (3) туған жері, және (4) жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) - тек Қазақстан Республикасының азаматтары және (немесе) азаматтығы жоқ адамдар үшін және (5) берген орган, берілген күні және қолданылу мерзімі, жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы мен нөмірі және (6) тұрғылықты жері және уақытша тұратын (тұратын) жері бойынша тіркеу мекенжайы туралы мәліметтер, - тұрғылықты жері бойынша тіркеу орнынан тыс болған жағдайда және (7) байланыс деректері, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, ұялы телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, және (8) осы Шарттың жасалуына және орындалуына байланысты жасалуы мүмкін кез келген өзге деректер.

2. Жалпы ережелер

2.1. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Оператор абонентке қызмет көрсетуге міндеттенеді, ал Абонент оларды уақтылы төлеуге және осы Шарттың барлық талаптарын сақтауға міндеттенеді.

2.2. Абонентке қызмет көрсету Шартты құптау, Абонентте Жабдықтың, дербес шотта ақшаның болуы шартымен, сондай-ақ абонент осы Шарттың басқа талаптарын сақтаған кезде жүргізіледі.

2.3. Жабдықты сатуды, монтаждауды, баптауды және техникалық қызмет көрсетуді дилер өзі мен абонент арасындағы шарттық негізде жүргізеді. Дилер абоненттің жабдықтарын монтаждау және баптау кезінде абонентті осы Шартта көзделген барлық қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді, абоненттің тіркеу парағын ресімдейді және оны операторға жібереді. Дилерлер туралы ақпарат сайтта жарияланады, сондай-ақ ол операторға жүгінген кезде Абонентке ұсынылады.

2.4. Абонентке тиісті қызметтерді алуға мүмкіндік беретін кіру картасы және абоненттік жабдықта қолданылатын бағдарламалық жасақтама өндірушінің авторлық құқығымен қорғалған. Қол жеткізу картасын және бағдарламалық қамтамасыз етуді рұқсатсыз пайдалану, оның ішінде олардағы ақпаратты көшіру, өзгерту Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

2.5. Абоненттің кінәсінен қол жеткізу картасы жоғалған немесе бүлінген жағдайда, Абонент бұл туралы Операторға хабарлауға міндетті. Кіру картасын ауыстыру оператормен немесе дилермен ақылы негізде жүзеге асырылады.

2.6. Қол жеткізу картасы, спутниктік қабылдағыш / СА-модуль немесе абоненттің басқа жабдығы жұмыс істемеген кезде оператордың абонент Төлеген қызметтерді көрсету жөніндегі міндеттемелері абоненттен тиісті хабарлама алғанға дейін тоқтатылмайды. Қызметтерді сөндіру (абоненттік төлемді есептеуді тоқтата тұра отырып) және Қызметтерді кейіннен белсендіру (абоненттік төлемді есептеуді қайта бастай отырып) оператор Шарттың 5.7-тармағына сәйкес абонент жіберген хабарламаларды (хабарламаларды) алған сәттен бастап жүргізіледі.

2.7. Оператор жүйесін жаңғыртуға байланысты, сондай-ақ оператордың бастамасы бойынша басқа да себептер бойынша қолжетімділік картасын ауыстыру қажет болған жағдайда жаңа қолжетімділік картасы абонентке өтеусіз беріледі.

2.8. Осы Шартты жасасу арқылы Абонент оператордың осы Шартты жасасу, орындау, осы Шарт бойынша қызметтер көрсету мақсатында, сондай-ақ осындай келісімнің қажеттілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету мақсатында операторға және/немесе үшінші тұлғаларға қажетті абоненттің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және пайдалануға келісім береді. Абонент оператордан кез келген байланыс арналарын, оның ішінде электрондық поштаны, смс жіберуді, мессенджерлерді, әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, ақпараттық хабарламалар алуға келісімін растайды.


3. Қызметтерді көрсету және төлеу тәртібі


3.1. Қызмет көрсетудің басталуы Жабдықты монтаждау, баптау күні және шартты акцептеу күні болып табылады. Абонент осы Шарттың 3.2 және 3.3-тармақтарында көрсетілген талаптарды орындаған кезде оператор қызметке ақы төлеу күнінен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізетін оператор жүйесінде осы қызметті іске қосу күні ақылы қызмет көрсетудің басталуы болып табылады.

3.2. Қызметтерге ақы төлеу Оператор белгілеген тарифтер бойынша тіркеу парағында көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі. Ақылы пакетке жазылуды ресімдеу үшін Абонент ағымдағы айға (айдың соңына дейінгі күндердің қалған саны есебінен) және кезекті күнтізбелік айға аванстық төлемді төлейді, бұл ретте таңдалған пакеттің атауын көрсетеді. Ағымдағы толық емес айдағы қызметтер үшін төлем абоненттік төлемді ағымдағы күнтізбелік айдағы күндер санына бөлу және қызметтер көрсетудің нақты күндер санына көбейту арқылы айқындалады. Оператордың аванстық төлем мөлшері көп жағдайда шектелмейді.

3.3. Қызметтерді төлеу кезінде абоненттің идентификаторы дербес шоттың нөмірі болып табылады. Абонент дербес шоттың нөмірін және пакеттің атауын дұрыс көрсетпеген жағдайда Оператор жауапты болмайды. Абонент жасаған төлемдер туралы мәліметтер оның дербес шотында төлем жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей көрсетіледі.

3.4. Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтер үшін есеп айырысу кезеңі күнтізбелік ай болып табылады. Кезекті күнтізбелік айдың басында абоненттің дербес шотындағы ақша өткен айда көрсетілген қызметтердің құнына тең сомаға азаяды. Кезекті күнтізбелік ай басталғанға дейін Абонент өзінің жазылымына сәйкес кезекті күнтізбелік айға қызметтерге ақы төлейді. Дербес шотта кезекті күнтізбелік айда қызметтерге ақы төлеу үшін жеткілікті ақша болмаған кезде Оператор қызметтер көрсетуді тоқтата тұруға құқылы. Қызметтер көрсетуді қайта бастау дербес шотта жазылымға сәйкес келетін тариф мөлшерінде ақша болған кезде жүргізіледі.

3.5. Топтаманы өзгерткіңіз келсе, Абонент төлем жасау кезінде жаңадан таңдалған топтаманың атауын көрсете отырып, жаңадан таңдалған топтама бойынша тариф негізінде қызметтерге ақы төлейді. Абоненттің жазылымын өзгерту төлем абоненттің дербес шотында көрсетілген күні жүргізіледі. Дербес шоттағы қаражат жеткілікті болған және кезекті күнтізбелік айға көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу қажеттігі болмаған кезде Абонент операторға пакетті өзгертудің қажетті күніне дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жаңадан таңдалған пакетті, дербес шоттың нөмірін және пакетті өзгерту күнін көрсете отырып, пакетті өзгерткісі келетіні туралы хабарлама (5.7-тармаққа сәйкес) жібереді.

3.6. Шарт бойынша ақылы қызметтер көрсету абоненттің жазбаша өтініші негізінде тоқтатыла тұруы мүмкін, бірақ оператор мұндай өтінішті Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұрудың қажетті күніне дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын алған жағдайда күнтізбелік ай ішінде бір реттен жиі емес. Ақылы қызметтерді көрсету оператордың абоненті ақылы қызметтерді қайтадан алуға ниет білдіргені туралы хабарлағанға дейін тоқтатылады.

3.7. Осы Шартта көзделген қызметтер көрсетуді тоқтата тұрған жағдайларда, есепті айдағы қызметтер құны абоненттік төлемді есепті күнтізбелік айдағы күндер санына бөлумен және Қызметті пайдаланудың нақты күндер санына көбейтумен айқындалады.

3.8. Қызметтерге тарифтерді оператор белгілейді. Тарифтерге қосылған құн салығы (ҚҚС) кіреді. Шартты акцептеу күніне қолданыстағы тарифтер, пакеттер құрамы, қызметтерге ақы төлеу тәртібі мен тәсілдері туралы ақпарат сайтта жарияланады. Тарифтерді, пакеттердің құрамын, көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу тәртібі мен тәсілдерін оператор осы Шарттың талаптарына сәйкес бұл туралы абонентті хабардар ете отырып, біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін.

4. Оператордың құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі


4.1. Оператор қызметтерді үздіксіз және сапалы ұсыну үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.

4.2. Оператор пакеттердің құрамын өзгертуге, пакеттердің құрамынан белгілі бір телеарналарды алып тастауға, сондай-ақ Қызметтерді көрсетуді толық немесе ішінара тоқтатуға немесе тоқтата тұруға құқылы.

4.3. Оператор бағдарламалардың мазмұнына, хабар тарату торының өзгеруіне немесе белгілі бір телеарналардың хабар таратуын тоқтатуға (тоқтата тұруға) жауапты емес, өйткені ол оларды жасаушы болып табылмайды.

4.4. Оператор осы Шарттың талаптарын, тарифтерді, пакеттердің құрамын, көрсетілетін қызметтерге ақы төлеудің тәртібі мен тәсілдерін біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы, бұл туралы абонентті сайтта тиісті ақпаратты орналастыру арқылы, сондай-ақ мүмкіндік болған кезде басқа да тәсілдермен өзгерістер қолданысқа енгізілген күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын алдын ала хабардар етеді:
— Абоненттің қабылдағышына (ресиверіне) хабарлама (b-mail) жіберу арқылы;
— оператордың жарнамалық және ақпараттық материалдарында ақпаратты орналастыру;
— бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ақпарат жеткізу арқылы;
— абонент оператордың Call-орталығына жүгінген кезде ақпаратты жеткізу арқылы жүзеге асырылады.
Бұл ретте абоненттің жоғарыда көрсетілген өзгерістерді қолданысқа енгізуге келісімі талап етілмейді.

4.5. Оператор қызметтерді үздіксіз және сапалы ұсыну жөніндегі міндетті сақтамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады:
— Абоненттің жабдықты дұрыс пайдаланбауы немесе оның дұрыс жұмыс істемеуі;
— жабдықты үшінші тарап (дилер емес)монтаждау кезінде оның орналасу орны мен жағдайына байланысты спутниктік сигналды қабылдауды қиындататын кедергілердің пайда болуы;
— Тіркеу парағын толтыру кезінде Абонент толық емес немесе дұрыс емес мәліметтерді ұсынуы;
— күн белсенділігі мен қолайсыз метеорологиялық жағдайларды қоса алғанда, табиғи құбылыстардан туындаған теледидар сигналының таралуының бұрмалануы, бұзылуы, үзілістері немесе кідірістері;
— оператор қызмет көрсететін ғарыш спутнигінің істен шығуын немесе қалыпты жұмысының бұзылуын қоса алғанда, еңсерілмейтін күштің өзге де мән-жайлары.

4.6. Оператор тарапынан техникалық жұмыстарға байланысты абонент қызметтерді қатарынан 5 (бес) тәулік бойы ала алмаған жағдайда, Абонентке осы кезеңдегі Қызметтердің құны есептік күнтізбелік айдағы күндер санына абоненттік төлемді бөлумен және қызмет көрсетілмеген күндер санына көбейтумен айқындалатын сомаға азаяды.

5. Абоненттің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі

5.1. Осы Шартта көзделген талаптар сақталған жағдайда Абонент қызметтерді пайдалануға, өз пакетін өзгертуге, өзінің Жеке шотының жай-күйі туралы ақпарат сұратуға, қызметтер бойынша қажетті консультациялар алуға (оператордың Call-орталығына жүгінген кезде), осы Шартта көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.

5.2. Абонент тіркеу парағында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауапты болады. Жоғарыда аталған мәліметтер өзгерген жағдайда Абонент Шарттың 5.7-тармағына сәйкес бұл туралы операторды күнтізбелік 10 (он) күн ішінде хабардар етуге міндетті.

5.3. Абонент қызметтерге ақы төлеу кезінде ақылы топтаманың атауын және дербес шоттың нөмірін көрсетудің дұрыстығына жауапты болады. Қате анықталған жағдайда Абонент бұл туралы операторға хабарлайды және Оператор сұратқан құжаттарды ұсынады. Оператор қате төлемді түзету бойынша мүмкін шараларды қабылдайды.

5.4. Абонент шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді үшінші тұлғаға, оның ішінде дербес шоттағы жұмсалмаған ақшаны операторға тиісінше хабардар ете отырып беруге құқылы. Мұндай жағдайда шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді қабылдайтын адам Шарттың акцептін жүргізуге міндетті. Бұл жағдайда қайта ресімдеу кезекті күнтізбелік айдың бірінші күнінен бастап жүргізіледі.

5.5. Абонент жабдықты осы Шарттың талаптарына сәйкес және тек Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға міндетті. Абонент қызметтерді ретрансляциялау үшін жабдықты үшінші тұлғаларға қызметтерге қол жеткізуді ұсыну мақсатында, жария көрсету мақсатында (еркін бару үшін ашық жерде немесе отбасының қарапайым шеңберіне жатпайтын адамдардың едәуір саны бар жерде техникалық құралдардың көмегімен қызметтерге қол жеткізуді ұйымдастыру) пайдалануға құқылы емес. Абонент осы тармақта белгіленген шарттарды бұзған жағдайда, Абонент Операторға бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 100 (жүз) ең төменгі есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде айыппұл тұрақсыздық айыбын, сондай-ақ Абоненттің бұзушылыққа байланысты телеарналардың құқық иеленушілерінен Операторға шағымдар немесе талап қою нәтижесінде айыппұл санкцияларын қоса алғанда, Операторға барлық шығыстар мен шығындарды өтеуге міндеттенеді осындай бұзушылықтарға байланысты пайда болған немесе туындауы мүмкін авторлық құқықтар, Жария көрсетілім, сондай-ақ жоғалған пайданы өтеуге міндетті.
5.6. Абонентке тыйым салынады:

5.6.1. қызметтерді Шарттың талаптарын бұзатын тәсілдермен пайдалану, оның ішінде көпшілік алдында көрсету, телеарналарды ретрансляциялау, Қызметтерге үшінші тұлғаларға қол жеткізуді ұсыну;

5.6.2. телеарналарды ретрансляциялау, үшінші тұлғаларға Қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету, телеарналарды Көпшілік алдында көрсету үшін Жабдықты пайдалану;

5.7. Егер осы Шартта өзгеше белгіленбесе, Абонент Оператордың атына жіберетін барлық хабарламалар (хабарламалар), егер олар мынадай тәсілдердің бірімен жіберілсе, тиісінше жіберілген болып есептеледі:
1) тіркеу парағында көрсетілген электрондық мекенжай бойынша;
2) оператордың пошталық мекенжайына тапсыру туралы хабарламасы бар хатпен;
3) жеке Call-орталыққа ұсынылды.

5.8. Оператор осы Шарттың талаптарын, тарифтерді, пакеттердің құрамын, Шарттың 4.4-тармағына сәйкес қызметтерге ақы төлеу тәртібі мен тәсілдерін біржақты өзгерткен жағдайда, Абонент операторға жоғарыда көрсетілген өзгерістер енгізілген күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша өтініш жолдай отырып, Шартты бұзуға құқылы. Оператордың жоғарыда көрсетілген өзгерістерге байланысты шартты бұзу туралы абоненттен өтініш алмауы абоненттің осындай өзгерістермен келісімі болып есептеледі.

6. Дербес деректерді өңдеуге келісім

6.1. Абонент жабдықты сатып ала отырып, оператордың сайтында орналастырылған дербес деректерді өңдеуге келісім мәтініне сәйкес дербес деректерді жинауға және өңдеуге өзінің келісімін (бұдан әрі – келісім) береді. Абоненттің аты-жөні (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын тіркеу картасында көрсетіледі.

7. Шарттың қолданылуы

7.1. Осы Шарт Абонент оны акцептеген сәттен бастап күшіне енеді және ол осы Шарттың 7.4-тармағында көзделген тәртіппен бұзылған сәтке дейін қолданылады.

7.2. Абонент операторға шартты бұзу туралы жазбаша өтінішті шартты болжамды бұзу күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жібере отырып, осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Шарт осы Шарт бойынша түпкілікті өзара есеп айырысулар жүргізілгеннен кейін бұзылған болып есептеледі.

7.3. Оператор абонентке қандай да бір өтемақы төлемей және жұмсалмаған ақшаны қайтармай, осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы:

— абоненттің қол жеткізу картасына және жабдықта орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуге техникалық араласуы;
— Шарттың 5.5, 5.6-тармақтарында көрсетілген Жабдықтарды пайдалану және Қызметтерді пайдалану шарттарын бұзу.

7.4. Қандай да бір себептермен қызметтер көрсету толық тоқтатылған жағдайда Оператор абонентке шарттың 4.4-тармағында көрсетілген тәсілдермен Шарттың 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын тоқтатылғаны туралы, абонентке жұмсалмаған ақшаны қайтарып бере отырып хабарлайды.

8. Қорытынды ережелер


8.1. Осы шарт оператордың офертасы (ұсынысы) бола отырып, Оператордың сайтында қазақ және орыс тілдерінде жарияланған, сондай-ақ оператордың Call-орталығында және дилерлердің барлық сауда кеңселерінде танысу үшін қолжетімді.

8.2. Оператордың байланыс ақпараты тіркеу парағында көрсетіледі.

8.3. Абонент тіркеу парағын толтырып, қол қоя отырып, сол арқылы осы Шарттың барлық талаптарын толық көлемде және ерекшеліксіз қабылдай отырып, осы Шартқа қатысты барлық қажетті ақпараттың алынғанын растайды.

8.4. Осы Шартқа байланысты туындайтын құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.